IBAN: SK6211000000002699360008
BIC: TATRSKBX
V.S.: 18023

Suma:

Som lektorkou od Septembra 2019 a robím prednášky hlavne na západnom a strednom Slovensku.
Mojou hlavnou prednáškou je téma s názvom "AŽ NA DNO", v rámci ktorej hovorím na tému Spoluzávilosti, ale taktiež zdieľam svoj živozný príbeh. Ďalšie témy prednášok, ktoré som začala robiť sú: Sebahodnota a Výzvy time-manažmentu.

Na svojej práci milujem to, keď vidím ako sú premieňané pohľady mladých ľudí na život a na vzťahy okolo seba, či na seba samých.

Momentálne som externou študentkou sociálnej práce na Univerzite Sv. Alžbety v Bratislave. Školu som si nevybrala náhodou, nakoľko mojou túžbou je pomáhať ľuďom, ktorí prechádzajú podobnými problémami, s akými som sa musela vysporiadať v minulosti aj ja sama. Starám sa o svoju mladšiu sestru, ktorá sa stala mojou inšpiráciou k prinášaniu nádeje mladým ľuďom.

Organizácia: ACET SR
Zoznam lokalít: Bratislavský, Trnavský, Nitrianský, Trenčianský

Lekcia - zoznam prednášok

Sebahodnota

Cieľom prednášky je zbúrať predstavu o tom, že naša sebahodnota je priamo úmerná nášmu výzoru, postaveniu či obľúbenosti. Povzbudzuje žiakov k tomu, aby vnímali svoj život ako výnimočný a jedinečný. Ak príjmu svoju osobnosť, motivuje ich to k tomu, aby sa nebáli byť sami sebou, pracovali na sebe, neboli závislí od názorov iných a ľahšie prekonávali neúspechy i neočakávané ťažké okolnosti.

Až na dno

Prednáška sa zaoberá tematikou spoluzávislosti v spojitosti s alkoholizmom. Poukazuje nielen na negatívny dopad závislej osoby, ale hlavne na ľudí, ktorí sú s takouto osobou v blízkom kontakte. Ak sa o týchto problémoch nenaučia hovoriť a riešiť ich, budú si ich prenášať do života v dospelosti. Lektorka ponúka cez svoju osobnú skúsenosť východiská zo situácií, ktoré sa zdajú byť na prvý pohľad neriešiteľné. Prednáška je obohatená rôznymi zážitkovými aktivitami a trvá dve vyučovacie hodiny.