IBAN: SK6211000000002699360008
BIC: TATRSKBX
V.S.: 18002

Suma:

Pôsobnosť lektora:

Prednáškovej činnosti na stredných a základných školách sa venujem denne, prednášky realizujem podľa záujmu buď samostatne, alebo ako súbor prednášok s týždennou periodicitou. Pôsobím na území celého Slovenska, ale predovšetkým v Trenčianskom kraji. Ťažisko mojej práce je v meste Púchov, kde som založil nízkoprahový Connect Club, v ktorom sa spolu s mojimi spolupracovníkmi intenzívne venujeme mladým ľuďom z Púchova a okolia. V súčasnosti zakladáme Connect Club v Trenčíne.

Lektor o sobě:

Milujem prácu s mladými ľuďmi a lektoring na školách. Mám úžasnú manželku Kiku, s ktorou sme manželia od roku 2012, máme nádherného syna Árona. Som bývalý narkoman, a preto je mojím hlavným zameraním problematika závislosti. V roku 2009 som ukončil resocializačný program Teen Challenge a začal som žiť nový život. Mojou túžbou je priniesť ochutnávku dôsledkov závislosti mladej generácii bez toho, aby sa dotkli drog. Verím, že mladá generácia v tejto krajine má v sebe úžasný potenciál, ktorý im chcem pomôcť objaviť a naplno využiť.

Organizácia: ACET SR
Zoznam lokalít: Trenčianský

Lekcia - zoznam prednášok

Sex, AIDS a vzťahy

Prednáška je zameraná na problematiku HIV/AIDS s cieľom oboznámiť študentov, ako sa vírus HIV prenáša a poškodzuje zdravie človeka. Prednáška je pretkaná skutočnými životnými príbehmi a fotografiami obetí AIDS. Hovoríme aj o iných sexuálne prenosných ochoreniach a tiež o tom, ako sa človek môže chrániť. V druhej časti prednášky sa zameriavame na negatívny vplyv tlaku okolia v oblasti sexuálneho správania.

Druhá tvár

Multimediálna prednáška o závislosti a jej dopade na osobu jednotlivca. Je popretkávaná realistickými videami a skutočným príbehom. Prečo názov Druhá tvár? Pretože droga vždy ukáže, čo che dať a skryje to, čo che vziať. Na prednáške spoločne odhalíme skutočné tvár drogy a závislosti. Na konci každej prednášky ja vytvorený priestor pre otázky a odpovede.

Ako spoznať závislého

Prednáška je určená pre pegagógov, ktorí prichádzajú so žiakmi do pravidelného kontaktu. Jej cieľom je poskytnúť pedagogickým pracovníkom pomoc v odhalení závislosti u žiaka, pretože pedagóg je vo väčšine prípadov prvý, kto si všimne zmenu v chovaní dieťaťa. Ak sa mu podarí rozpoznať u žiaka začínajúcu závislosť, je väčšia pravdepodobnosť, že sa z toho dostane. Prednáška poskytne pedagógom potrebné informácie o závislosti, o správaní závislého, obsahuje videá, analýzu skutočného príbehu a pod. Prednáška je vhodná aj pre rodičov.

Tlak okolia

Prednáška je určená pre žiakov a študentov so zameraním na život v partiách a tlak okolia. Ako nepodľahnúť tlaku v partii či v škole? Častokrát v živote robíme zlé rozhodnutia len kvôli imidžu alebo zo strachu z neprijatia. Prednáška poskytuje informácie o tom, ako sa napriek tomuto tlaku rozhodovať správne.

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Cieľom prednášky je zaujímavým spôsobom predstaviť študentom hodnoty zdravého partnerského vzťahu, manželstva a rodiny. V prednáške hovoríme o témach, čo je to skutočná láska, ako si vybrať partnera, rozdiely medzi mužom a ženou, vernosť vo vzťahu a pod. Prednáška je pretkaná skutočnými príbehmi.

Zdravé telo

Prednáška je zameraná na primárnu prevenciu pred fajčením a užívaním alkoholu v detskom veku. Je určená pre deti prvého stupňa základnej školy. Keďže sa jedná o legálne drogy, s ktorými sa deti často vo svojom okolí stretávajú, je realizovaná hravou formou s dôrazom na negatívne dôsledky ich užívania. Prednáška je určená pre každú triedu samostatne.

Ako spoznať obeť domáceho násilia

Táto prednáška je určená pre pedagógov. Jej cieľom je poskytnúť informácie, ktoré pedagógom pomôžu rozpoznať obeť domáceho násilia. Ak sa podarí rozpoznať u žiaka znaky násilia, je väčšia šanca včas zasiahnuť. Prednáška obsahuje videá, analýzu skutočného príbehu domáceho násilia a jeho dôsledkoch, znaky správania sa obete násilia a následné kroky, ktoré je potrebné realizovať po odhalení násilia.

Facebook a jeho pravé tvár (kyberšikana)

Prednáška je zameraná na problematiku sociálnych sietí a kybernetického priestoru. Jej cieľom je odkryť skutočnú tvár sociálnych sietí a naučiť mladých ľudí, ako minimalizovať riziko ich zneužitia. V rámci prednášky zaznieva myšlienka “Facebook je dobrý sluha, ale zlý pán”.

Cesta ku zdravej mysli

Cieľom prednášky je zdôrazniť dôležitosť zdravého myslenia u mladých ľudí. Dospievajúci sa často stretávajú s mnohými ťažkosťami – stres v škole, komplikované vzťahy medzi kamarátmi, osobné i rodinné problémy. Toto všetko môže vyústiť do úzkostí, depresií, často až k samovraždám. Prednáška je preto zameraná na dôležitosť pestovania zdravej mysle ako prevenciu pred rizikami mentálnych onemocnení.

Šikana a medziľudské vzťahy

Súčasťou prednášky je vysvetlenie základných pojmov: agresia (fyzická, psychická, sexuálna a kyberšikana), agresor a obeť. Ako rozpoznať šikanu? Ako sa správať k agresorom a ako pomôcť obetiam? Súčasťou prednášky sú sociálne hry a osobné skúsenosti lektora. Dôraz je zároveň kladený na význam dobrého a zdravého kolektívu ako najefektívnejšiu formu prevencie šikanovania v školách.

Hodnota

Cieľom prednášky je zbúrať predstavu o tom, že naša sebahodnota je priamo úmerná nášmu výzoru, postaveniu či obľúbenosti. Povzbudzuje žiakov k tomu, aby vnímali svoj život ako výnimočný a jedinečný. Ak príjmu svoju osobnosť, motivuje ich to k tomu, aby sa nebáli byť sami sebou, pracovali na sebe, neboli závislí od názorov iných a ľahšie prekonávali neúspechy i neočakávané ťažké okolnosti. Prednáška trvá 90 minút.

Sebahodnota

Cieľom prednášky je zbúrať predstavu o tom, že naša sebahodnota je priamo úmerná nášmu výzoru, postaveniu či obľúbenosti. Povzbudzuje žiakov k tomu, aby vnímali svoj život ako výnimočný a jedinečný. Ak príjmu svoju osobnosť, motivuje ich to k tomu, aby sa nebáli byť sami sebou, pracovali na sebe, neboli závislí od názorov iných a ľahšie prekonávali neúspechy i neočakávané ťažké okolnosti. Prednáška trvá 90 minút.

Fake alebo realita?

Táto téma pojednáva o problematike pornografie v dnešnej spoločnosti a nebezpečenstvo pornopriemyslu. V programe sa zameriavame na riziká závislosti na pornogra i a jej dopad na partnerské vzťahy. Prednáška je pretkaná skutočnými príbehmi bývalých pornoherečiek a osobnou skúsenosťou lekotora so závislosťou na pornografii. Jej trvanie je 90 minút.

Holokaust

“Národ, ktorý nepozná minulosť, je odsúdený si ju zopakovať.” Prednáška je zameraná nielen na historické fakty, ale je podávaná formou aktivít, ktorá vtiahne žiaka do tematiky a upozorňuje na holokaust ako morálny problém spoločnosti. Tento program má trvanie dvoch vyučovacích hodín.