Pôsobnosť lektora:

Pochádzam z Bratislavy, kde som vyštudovala bakalárske štúdium v odbore Sociálna pedagogika (Pedagogická fakulta UK), prechodne som 1 rok pôsobila v Nitre, kde som študovala na biblickej škole Gateway College a od septembra 2017 žijem v Banskej Bystrici, kde študujem magisterské štúdium v odbore Sociálna pedagogika (UMB) a popri tom pracujem s teenegarmi a mladými ľuďmi. S organizáciou ACET SR spolupracujem od júna 2016. Absolvovala som misijné výjazdy, kde som mala 1 časť prednášky (spolupracovala som s inou lektorkou) a momentálne sa pripravujem na pozíciu lektora.Venujem sa najmä problematike šikanovania a medziľudských vzťahov.

Lektor o sobě:

Mojou vášňou je práca s teenagermi a mladými ľuďmi. Vidím v nich veľký potenciál a vnímam, že má cenu do nich investovať svoj čas a odovzdať im svoje skúsenosti. Prežila som v minulosti rôzne problémy v rodine aj škole, avšak dnes by som chcela o nich hovoriť preto, aby som povzbudila ostatných. Verím, že minulosť človeka nemusí ovplyvňovať aj jeho budúcnosť. Voľný čas rada trávim v spoločnosti priateľov, ideálne v prírode.


Lekcia - zoznam prednášok

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Cieľom prednášky je zaujímavým spôsobom predstaviť študentom hodnoty zdravého partnerského vzťahu, manželstva a rodiny. V prednáške hovoríme o témach, čo je to skutočná láska, ako si vybrať partnera, rozdiely medzi mužom a ženou, vernosť vo vzťahu a pod. Prednáška je pretkaná skutočnými príbehmi.

Facebook a jeho pravé tvár (kyberšikana)

Prednáška je zameraná na problematiku sociálnych sietí a kybernetického priestoru. Jej cieľom je odkryť skutočnú tvár sociálnych sietí a naučiť mladých ľudí, ako minimalizovať riziko ich zneužitia. V rámci prednášky zaznieva myšlienka “Facebook je dobrý sluha, ale zlý pán”.

Šikana a medziľudské vzťahy

Súčasťou prednášky je vysvetlenie základných pojmov: agresia (fyzická, psychická, sexuálna a kyberšikana), agresor a obeť. Ako rozpoznať šikanu? Ako sa správať k agresorom a ako pomôcť obetiam? Súčasťou prednášky sú sociálne hry a osobné skúsenosti lektora. Dôraz je zároveň kladený na význam dobrého a zdravého kolektívu ako najefektívnejšiu formu prevencie šikanovania v školách.

Sebahodnota

Cieľom prednášky je zbúrať predstavu o tom, že naša sebahodnota je priamo úmerná nášmu výzoru, postaveniu či obľúbenosti. Povzbudzuje žiakov k tomu, aby vnímali svoj život ako výnimočný a jedinečný. Ak príjmu svoju osobnosť, motivuje ich to k tomu, aby sa nebáli byť sami sebou, pracovali na sebe, neboli závislí od názorov iných a ľahšie prekonávali neúspechy i neočakávané ťažké okolnosti.

Holokaust

“Národ, ktorý nepozná minulosť, je odsúdený si ju zopakovať.” Prednáška je zameraná nielen na historické fakty, ale je podávaná formou aktivít, ktorá vtiahne žiaka do tematiky a upozorňuje na holokaust ako morálny problém spoločnosti. Tento program má trvanie dvoch vyučovacích hodín.